ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden - softwarelicense4u.com

U koopt gebruikte softwarelicenties voor uw bedrijf via SoftwareLicense4U. Deze licenties zijn ook beschikbaar voor het aanvullen van licenties in het kader van software compliance.

Hoe werkt dit?

Ja, veel licenties voor standaardsoftware schrijven voor dat men na betaling van een eenmalige vergoeding de software in principe eeuwig mag gebruiken. In zijn arrest C-128/11 oordeelde het Europese Hof van Justitie - de hoogste Europese rechtbank - dat dergelijke licenties een "verkoop" van de software vormen. Dit betekent dat men deze licenties mag doorverkopen aan derden: tweedehands licenties zijn legaal. Zo kan een eeuwigdurende softwarelicentie die is uitgegeven voor een eenmalige vergoeding, worden doorverkocht, ongeacht wat er staat. Onze pre-owned volumelicentieoverdrachten zijn dus volledig in overeenstemming met de Europese regelgeving.

 

Het inkoopbeleid van SoftwareLicense4U is ontworpen om uitsluitend te handelen in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden zoals bekrachtigd door het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraak van 3 juli 2012 C-128/11. SoftwareLicense4U garandeert dat de geleverde licenties voor de betreffende software kunnen worden gebruikt.

Index:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Het contract
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Naleving en verlenging van de garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Transacties met een langere looptijd: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachten
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden zijn van toepassing:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de in het kader van een overeenkomst op afstand aangeschafte consumptiegoederen, digitale inhoud en/of diensten door de handelaar of door een derde partij worden geleverd op basis van een afspraak tussen die derde partij en de handelaar;
2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep;
4. Dag: kalenderdag;
5. Onder digitale inhoud wordt verstaan gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
6. Termijnovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie persoonlijk te verwerken, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik van de informatie gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt, mogelijk maakt, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de wachttijd van de overeenkomst te zien;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de consument levert;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europees modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer samen in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

J&W SoftwareManagement BV.

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36

Curaçao

[email protected]

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevante vergunningsregeling:
gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- De beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- De beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;
- Een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - Het contract
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. Het adres van de vestiging van de onderneming waar de consumenten klachten kunnen indienen;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en service na verkoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. Indien de consument een herroepingsrecht heeft en het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een uitgebreide transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Voor producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar verplicht zich niet tot het opgeven van zijn reden(en).
2. De in lid 1 bedoelde termijn gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
A. Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eindproduct heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. in geval van levering van een product bestaande uit meerdere partijen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

In diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager worden geleverd:
3. De consument heeft een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbonden. De exploitant mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar verbindt zich er niet toe zijn reden(en) op te geven.
4. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd door het herroepingsrecht niet mee te delen:
5. Indien de ondernemer de consument wettelijk op de hoogte stelt van het herroepingsrecht of het standaardformulier niet in herroeping voorziet, verstrijkt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de handelaar de consument de in de vorige alinea bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke respijtperiode, verstrijkt de respijtperiode 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens deze periode zal de consument het product en de verpakking behandelen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een verdergaande behandeling van het product dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product, omdat de ondernemer hem bij het sluiten van de overeenkomst niet of niet tijdig alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zendt de consument het product terug, al dan niet tegen overhandiging van het product aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit hoeft niet aangeboden te worden indien de ondernemer het product zelf komt ophalen. De consument wordt terugzendingstermijn in acht genomen in ieder geval graag het product terug te sturen voordat de wachttermijn is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar niet heeft meegedeeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de handelaar aangeeft de kosten zelf te dragen, draagt de consument de kosten van terugzending niet.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet marktklaar zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de herroepingstermijn, is de consument-ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer op het moment van herroeping wordt nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, wanneer deze niet marktklaar zijn gemaakt in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, op voorwaarde dat:
A. De ondernemer consument wettelijk op de hoogte van het herroepingsrecht, de vergoeding niet is verstrekt in geval van herroeping en het modelformulier voor herroeping, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk aanvangt met de uitvoering van de tijdens de bedenktijd gevraagde dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wanneer:
A. Voordat hij bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd uitdrukkelijk met de levering ervan heeft ingestemd;
b. hij niet heeft erkend dat hij bij het verlenen van zijn toestemming zijn herroepingsrecht heeft verloren; of
c. de handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege te vervallen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping
1. Indien de handelaar de kennisgeving van de herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving een ontvangstbevestiging.
2. De handelaar vergoedt alle betalingen die de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor teruggezonden product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de handelaar aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat door de klant wordt gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
De ondernemer kan de volgende goederen en diensten van het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die tot stand komen op een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij goederen, digitale inhoud en/of diensten door de handelaar worden aangeboden aan de consument die aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn bij de veiling, die wordt geleid door een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de goederen, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstencontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen indien:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de ondernemer de overeenkomst heeft gesloten;
4. Pakket als omschreven in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Opdrachten voor het verstrekken van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is vermeld en anders dan voor woondoeleinden, vervoer van goederen, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, een specifieke datum of periode van uitvoering voorzien in de overeenkomst;
7. Volgens specificaties voor producten die door de consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet meer verzegeld waren;
10. Producten die na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken, waarvan de prijs wordt overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen of computersoftware die na levering niet meer verzegeld zijn;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op deze;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zijn de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de handelaar hiermee heeft ingestemd en:
A. Zij zijn het gevolg van wet- of regelgeving; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de verhoging ingaat.

Artikel 12 - Nalevingsovereenkomst en uitgebreide garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Door de handelaar, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden wanneer de handelaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. aanvullende garantie: iedere verbintenis van de handelaar, zijn leverancier, de importeur of de producent waarin wordt verklaard dat de consument bepaalde rechten of aanspraken kan doen gelden die verder gaan dan die welke hij wettelijk verplicht is te doen gelden ingeval hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de handelaar kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding overeenkomstig het vorige lid dient de ondernemer het door de consument betaalde bedrag onmiddellijk terug te betalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Transacties met een langere looptijd: duur, beëindiging en verlenging
beëindiging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Consumenten kunnen de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten:
- Intrekking en niet beperkt zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- Beëindig ze op dezelfde manier als ze zijn afgesloten;
- Opzeggen met dezelfde opzegtermijn als het bedrijf voor zichzelf heeft bedongen.
uitbreiding:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, daar de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen.
7. Een overeenkomst met een beperkte duur van regelmatige levering van dagbladen, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na het proef- of kennismakingsabonnement.
duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na een jaar met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij gebreke van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene zin nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte gegevens of gespecificeerde betaling onverwijld aan de handelaar te melden.
4. Indien de consument niet in staat is aan zijn bovenbedoelde betaling(en) te voldoen, is dat, nadat hij door de ondernemer op de betalingsachterstand is gewezen en de ondernemer hem een termijn van 14 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen meer dan 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten behoeve van de consument van deze bedragen en percentages afwijken.

Artikel 16 - Klachten
1. De ondernemer heeft een goed bekendgemaakte klacht en behandelt de klachten volgens deze procedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd duidelijk en volledig omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor betwisting.
Artikel 17 - Geschillen
1. Overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument van deze voorwaarden verwijzen uitsluitend naar Nederlands recht.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.