VOORWAARDEN

Voorwaarden – softwarelicense4u.com

U koopt gebruikte softwarelicenties voor uw bedrijf via SoftwareLicense4U. Deze licenties zijn ook beschikbaar voor het aanvullen van licenties in het kader van software compliance.

Hoe werkt dit?

Ja, veel licenties voor standaardsoftware schrijven voor dat men na betaling van een eenmalige vergoeding de software in principe eeuwig mag gebruiken. In zijn arrest C-128/11 oordeelde het Europese Hof van Justitie - de hoogste Europese rechtbank - dat dergelijke licenties een "verkoop" van de software vormen. Dit betekent dat men deze licenties mag doorverkopen aan derden: tweedehands licenties zijn legaal. Zo kan een eeuwigdurende softwarelicentie die is uitgegeven voor een eenmalige vergoeding, worden doorverkocht, ongeacht wat er staat. Onze pre-owned volumelicentieoverdrachten zijn dus volledig in overeenstemming met de Europese regelgeving.

 

Het inkoopbeleid van SoftwareLicense4U is ontworpen om uitsluitend te handelen in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden zoals bekrachtigd door het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraak van 3 juli 2012 C-128/11. SoftwareLicense4U garandeert dat de geleverde licenties voor de betreffende software kunnen worden gebruikt.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Het contract
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Naleving en garantieverlenging
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachten
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden geldt:
1. Onder aanvullende overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de handelaar;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud voor een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk apparaat – ook e-mail – dat de consument of het bedrijf dat informatie aan hem persoonlijk in staat stelt, opslaat op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode passend bij het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst te zien;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtsgeldige producten, (toegangs)digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de consument;
10. Overeenkomst op afstand: bij een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerde verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, wordt tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt van één of meer middelen van communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

J&W SoftwareManagement BV.

Kaya WFG (Jombi) Mensing 36

Curacao

support@softwarelicense4u.com

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel:
gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep heeft:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;
– Een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst tot stand komt, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van deze afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Het contract
1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
4. De ondernemer kan volgens de wet – de consument op de hoogte stellen van het vermogen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een deugdelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. Het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en service na verkoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de bezorgkosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
f. Indien de consument een herroepingsrecht heeft en het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Voor producten:
1. De consument mag een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar verbindt zich niet tot opgave van zijn reden(en).
2. De termijn van lid 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
A. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product uit meerdere partijen of stukken bestaat, de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of de laatste zaak heeft ontvangen;
c. de overeenkomst strekt tot regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar verbindt zich niet tot opgave van zijn reden(en).
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijke kennisgeving van het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet voorziet, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de aanvankelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen vanaf de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitnemen of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet aan of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer overhandigt. Dit heeft de ondernemer niet aangeboden het product zelf af te halen. De consument dient de terugzendtermijn in ieder geval in acht te nemen het product terug te sturen voordat de wachttijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de handelaar niet heeft aangegeven dat de consument deze moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, draagt de consument de verzendkosten van de retourzending niet.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument ondernemer een bedrag dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of beperkte hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of de levering van stadsverwarming, op voorwaarde dat:
A. De ondernemer de consument de wettelijke mededeling van het herroepingsrecht, de vergoeding niet heeft verstrekt in geval van herroeping en het modelformulier voor herroeping, of;
b. de consument heeft tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk het begin van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming aangevraagd.
8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
A. Voordat hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met de levering ervan aan het begin van de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij het geven van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze consumentenverklaring te bevestigen.
9. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ontbindt hij alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugzending tot hij het product heeft ontvangen of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor consumenten.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten van de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende goederen en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij goederen, digitale inhoud en/of diensten worden aangeboden door de ondernemer aan de consument die persoonlijk aanwezig is op of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, geleid door een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder wordt gebonden om de goederen, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst heeft voltooid;
4. Pakket als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie, zoals in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van prestatie kenmerken en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, een bepaalde datum of periode van uitvoering voorzien in de overeenkomst;
7. Volgens specificaties voor door de consument vervaardigde producten, niet geprefabriceerd en vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering naar hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst wordt overeengekomen, waarvan de levering eerst kan plaatsvinden na 30 dagen en de werkelijke waarde gebonden is aan schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
A. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zijn de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en eventuele prijsopgaven, zijn bij het aanbod.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wet- of regelgeving.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer hiermee akkoord is gegaan en:
A. Ze zijn het gevolg van wet- of regelgeving; of
b. de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 12 – Nakomingsovereenkomst en verlengde garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties van de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. De door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent, waarbij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen worden bevestigd waartoe deze wettelijk verplicht zijn in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen accepteren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
beëindiging:
1. De consument mag de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen tegen de toepasselijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daarvoor geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Consumenten kunnen de in de voorgaande leden bedoelde overeenkomsten:
– Opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– Beëindig ze op dezelfde manier als ze zijn afgesloten;
– Opzeggen met dezelfde opzegtermijn als het bedrijf voor zichzelf heeft bedongen.
verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor bepaalde tijd.
5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, aangezien de consument deze verlengde termijn kan opzeggen contract aan het einde van de verlenging met een opzegtermijn van maximaal één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dagbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, week- en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
looptijd:
8. Wanneer een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na een jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien betaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte gegevens of opgegeven betaling onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet in staat is om zijn bovenstaande betaling(en) na te komen, is dat, nadat hij door de ondernemer te laat is betaald en de ondernemer, de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, nadat de Bij niet-betaling binnen deze termijn van 14 dagen is het openstaande bedrag van de wettelijke rente en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten overschrijden 15% aan openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan voordeel hebben voor consumenten die afwijken van deze bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachten
1. De ondernemer heeft een veelbesproken klacht en behandelt klachten volgens deze procedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, duidelijk en volledig worden ingediend bij de ondernemer.
3. Klachten ingediend bij de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt deze binnen de termijn van 14 dagen door de ondernemer beantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een voor geschil vatbaar geschil.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden
Aanvullende of van deze voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.