VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Villkor - softwarelicense4u.com

Du köper begagnade mjukvarulicenser för ditt företag genom SoftwareLicense4U. Dessa licenser är också tillgängliga för påfyllning av licenser i samband med mjukvarukompatibilitet.

Hur fungerar detta?

Ja, många licenser för standardprogramvara stipulerar att man efter att ha betalat en engångsavgift får använda programvaran i princip i evighet. I sin dom C-128/11 slog EU-domstolen – den högsta europeiska domstolen – fast att sådana licenser utgör en "försäljning" av programvaran. Detta innebär att man kan sälja dessa licenser vidare till tredje part: begagnade licenser är lagliga. Således kan en evig mjukvarulicens som utfärdats mot en engångsavgift säljas vidare oavsett vad den säger. Våra begagnade volymlicensöverföringar är därför helt förenliga med europeiska regler.

 

SoftwareLicense4U:s inköpspolicy är utformad för att uteslutande agera i enlighet med de riktlinjer och villkor som godkänts av EU-domstolen i dess dom av den 3 juli 2012 C-128/11. SoftwareLicense4U garanterar att de levererade licenserna kan användas för den aktuella programvaran.

Index:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Kontraktet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader
Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid ångerrätt
Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Överensstämmelse och förlängning av garantier
Artikel 13 - Leverans och genomförande
Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förnyelse
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomål
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Ytterligare eller andra villkor

Artikel 1 - Definitioner
Dessa villkor gäller:
1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumentvaror, digitalt innehåll och/eller tjänster som förvärvats i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;
2. Övergångstid: Den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
3. Konsument: en fysisk person som agerar för ändamål som rör hans eller hennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;
4. Dag: kalenderdag;
5. Med digitalt innehåll avses uppgifter som produceras och tillhandahålls i digital form;
6. Terminsavtal: ett avtal som omfattar regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
7. Varaktigt medium: varje anordning - inklusive även e-post - som konsumenten eller företaget som gör det möjligt att lagra information till honom personligen, lagra på ett sådant sätt att framtida konsultation eller användning under en period som är lämplig för det ändamål för vilket informationen används och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att se inom avtalets väntetid;
9. Entreprenör: fysiska eller juridiska produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller distanstjänster till konsumenten;
10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten inom ramen för en organiserad distansförsäljning av varor, digitalt innehåll och/eller tjänster, där man fram till och med ingåendet av avtalet uteslutande eller delvis använder sig av ett eller flera medel för distanskommunikation;
11. Förlaga till ångerblankett: den europeiska förlaga till ångerblankett som finns i tillägg I till dessa villkor;
12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver vara tillsammans i samma rum.

Artikel 2 - Företagarens identitet

J&W SoftwareManagement BV.

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36

Curacao

[email protected]

Om entreprenörens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem:
Uppgifter om tillsynsmyndigheten.

Om företagaren har ett reglerat yrke:
- Den yrkessammanslutning eller organisation som han är ansluten till;
- Yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den utfärdades;
- En hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner om var och hur dessa yrkesregler är tillgängliga.

Artikel 3 - Tillämplighet
1. Dessa villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och alla avtal som ingås på distans mellan företag och konsumenter.
2. Innan avtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska näringsidkaren innan avtalet ingås ange hur man kan se de allmänna villkoren för näringsidkaren och att de skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran.
3. Om avtalet ingås elektroniskt bort, utan hinder av föregående stycke och innan avtalet ingås, görs texten till dessa allmänna villkor elektroniskt tillgänglig för konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten kan lagras på ett enkelt sätt på ett varaktigt medium. Om detta inte är rimligt möjligt, innan avtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan kontrolleras elektroniskt och att de på konsumentens begäran elektroniskt eller på annat sätt kommer att skickas kostnadsfritt.
4. Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor ska andra och tredje stycket tillämpas och konsumenten ska vid motstridiga villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Artikel 4 - Erbjudandet
1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de erbjudna produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder dessa bilder är en sanningsenlig representation av produkterna, tjänsterna och/eller det digitala innehållet. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet bindande för entreprenören.
3. Varje erbjudande innehåller sådan information som gör det tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som följer av att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Kontraktet
1. Avtalet omfattas av bestämmelserna i punkt 4, som ingås när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta att han eller hon har tagit emot erbjudandet elektroniskt. Innan mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren får konsumenten häva avtalet.
3. Om avtalet upprättas elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Företagaren kan inom ramen för lagen - informera konsumenten om dennes förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter och om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om näringsidkaren enligt denna utredning var motiverad att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
5. Företagaren ska vid leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten se till att följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium, skickas:
A. Adressen till det företag där konsumenterna kan lämna in klagomål;
b. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumentens ångerrätt kan utövas, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
c. Information om garantier och service efter försäljningen;
d. priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnader, och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av avtalet;
e. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;
f. Om konsumenten har ångerrätt och förlagan till ångerblankett.
6. Vid en utökad transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt
För produkter:
1. Konsumenten får häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på 14 dagar utan att ange något skäl. Verksamhetsutövaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten men är inte skyldig att ange skälen.
2. Punkt 1 ska perioden börja löpa dagen efter det att konsumenten, eller en av konsumenten i förväg utsedd tredje part som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:
A. Om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part har mottagit den slutliga produkten. Verksamhetsutövaren får, förutsatt att han på ett tydligt sätt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
b. om leveransen av en produkt som består av flera partier eller delar, den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av den sista leveransen eller den sista varan har mottagits;
c. avtalet gäller regelbunden leverans av varor under en viss period, den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part tog emot den första produkten.

I tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:
3. Konsumenten har ett serviceavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium som upplöses under minst 14 dagar utan att ange någon orsak. Verksamhetsutövaren får fråga konsumenten om skälet till att han eller hon ångrar sig men förbinder sig inte att ange skälen.
4. Den betänketid som avses i punkt 3 ska börja löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium genom att inte informera om ångerrätten:
5. Om företagaren konsumenten lagstadgad underrättelse om ångerrätten eller om standardformuläret inte föreskriver ångerrätt, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.
6. Om näringsidkaren har tillhandahållit den konsumentinformation som avses i föregående stycke inom tolv månader efter det att den första anståndsperioden har trätt i kraft, ska anståndsperioden upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten mottar denna information.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
1. Under denna period behandlar konsumenten produkten och förpackningen. Han kommer endast att extrahera produkten eller använda den i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten endast ska hantera och inspektera produkten på samma sätt som han skulle få göra i en butik.
2. Konsumenten ska endast vara ansvarig för det minskade värdet av produkten på ett sätt som är en följd av att han eller hon har hanterat produkten på ett sätt som är mer än vad som tillåts i punkt 1.
3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens minskade värde eftersom företagaren honom inte att eller vid ingåendet av avtalet har gett all information som krävs enligt lag om ångerrätten.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader
1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerblankett eller på annat otvetydigt sätt meddela företagaren.
2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den dag som följer på den underrättelse som avses i punkt 1, ska konsumenten återlämna produkten, oavsett om han överlämnar den till (en företrädare för) företagaren. Detta har inte erbjudits om näringsidkaren att hämta produkten själv. Konsumenten är tillbaka sändningstid iakttas i alla fall som att återlämna produkten innan väntetiden har löpt ut.
3. Konsumenten ska skicka tillbaka produkten med alla tillbehör, om rimligen möjligt i originalskick och originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.
4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid åvilar konsumenten.
5. Konsumenten står för den direkta kostnaden för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har meddelat att konsumenten måste stå för dem eller om näringsidkaren anger att han eller hon själv ska stå för kostnaderna, står konsumenten inte för returfraktkostnaderna.
6. Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att tillhandahållandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte saluförs i en begränsad volym eller i en viss mängd ska påbörjas under ångerfristen, är konsumentföretagaren skyldig ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som företagaren uppfyller vid tidpunkten för ångerfristen, jämfört med det fullständiga fullgörandet av skyldigheten.
7. Konsumenten ska inte bära någon kostnad för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, om de inte saluförs i en begränsad volym eller kvantitet, eller leverans av fjärrvärme, under förutsättning att:
A. Företagaren konsumenten lagstadgat meddelande om ångerrätten, ersättningen har inte tillhandahållits i händelse av ångerrätt och modellen ångerblankett, eller;
b. konsumenten inte uttryckligen börjar genomföra den tjänst eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme som begärts under betänketiden.
8. Konsumenten ska inte bära någon kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium när:
A. Innan han uttryckligen har samtyckt till leveransen i början av avtalets fullgörande före utgången av betänketiden;
b. han eller hon inte har erkänt att han eller hon förlorar sin ångerrätt när han eller hon ger sitt samtycke, eller
c. näringsidkaren har underlåtit att bekräfta denna konsumentuppgift.
9. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, annulleras alla ytterligare avtal i lagen.

Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid ångerrätt
1. Om näringsidkaren tillåter elektronisk anmälan av konsumentens ångerrätt, skickar näringsidkaren en bekräftelse omedelbart efter mottagandet av denna anmälan.
2. Näringsidkaren ska återbetala alla betalningar som konsumenten har gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som operatören har haft, kommer att debiteras för returnerade produkter, omedelbart men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättar honom om att han eller hon frånträtt avtalet. Om näringsidkaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten får han vänta med att återlämna produkten tills han har fått den eller tills konsumenten visar att han har återlämnat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
3. Företagaren använder samma betalningsmedel som kunden använder för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet behöver näringsidkaren inte ersätta de extra kostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Företagaren kan utesluta följande varor och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt i erbjudandet, åtminstone i tid före avtalets ingående, har angett:
1. Produkter eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden utanför näringsidkarens kontroll, vilka kan inträffa inom ångerfristen;
2. Avtal som ingås vid en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där varor, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av näringsidkaren till konsumenten som närvarar eller ges möjlighet att personligen närvara vid auktionen, som genomförs av en auktionsförrättare och där den vinnande budgivaren är bunden att köpa varorna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
3. Tjänstekontrakt, efter att tjänsten har genomförts fullt ut, men endast om:
A. Prestationen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
b. konsumenten har uppgett att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt när näringsidkaren har fullgjort avtalet;
4. Paket enligt definitionen i artikel 7: 500 BW och avtal för persontransporter;
5. Tjänsteavtal för tillhandahållande av logi, som i avtalet ett visst datum eller en viss period av prestanda funktioner och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
6. Avtal som rör fritidsverksamhet, ett visst datum eller en viss period för genomförande som anges i avtalet;
7. Enligt specifikationer för produkter som tillverkas av konsumenten, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten eller som tydligt är avsedda för en viss person;
8. Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;
9. Förseglade produkter som är olämpliga att återlämna av hälsoskydds- eller hygienskäl och som inte var förseglade efter leveransen;
10. Produkter som efter leveransen är oskiljaktigt blandade med andra produkter på grund av sin beskaffenhet;
11. Alkoholhaltiga drycker, priset avtalas vid avtalets ingående, vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
12. Förseglade ljud- och videoinspelningar eller dataprogram som inte längre är förseglade efter leveransen;
13. Tidningar, tidskrifter eller magasin, utom prenumerationer på detta;
14. Tillhandahållande av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:
A. Prestationen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
b. konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset
1. Under den period som nämns i erbjudandet har inte höjt priserna på produkterna och/eller tjänsterna, med undantag för prisändringar på grund av ändringar i momssatserna.
2. Utan hinder av föregående stycke, företagsprodukter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och där företagaren inte har någon kontroll, till rörliga priser. Dessa fluktuationer och det faktum att eventuella prismål, är på erbjudandet.
3. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstiftning eller föreskrifter.
4. Prishöjningar från och med tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om näringsidkaren har samtyckt till det och:
A. De är resultatet av lagstiftning eller föreskrifter, oavsett om de
b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet med verkan från och med den dag då höjningen träder i kraft.

Artikel 12 - Överensstämmelseavtal och utökad garanti
1. Operatören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller de avtalsspecifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och på dagen för avtalets ingående gällande rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om det har avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
2. Av näringsidkaren, dess leverantör, tillverkare eller importör tillhandahålls ytterligare garanti begränsad aldrig juridiska rättigheter och krav som konsumenter kan göra enligt avtalet mot näringsidkaren giltig där näringsidkaren har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.
3. tilläggsgaranti: varje åtagande från näringsidkaren, dennes leverantör, importör eller producent som intygar att vissa rättigheter eller fordringar till konsumenten utöver vad som krävs enligt lag i händelse av att han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och genomförande
1. Näringsidkaren ska iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och genomför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat näringsidkaren.
3. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa villkor kommer företaget att ta emot beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas eller om en beställning inte utförs eller endast delvis utförs, ska konsumenten få dem senast 30 dagar efter beställningen. Konsumenten har i detta fall rätt att häva avtalet utan påföljd och har rätt till eventuell ersättning.
4. Efter upplösning i enlighet med föregående punkt, operatören det belopp som konsumenten betalat för att omedelbart återbetala.
5. Risken för skada och/eller förlust av produkter vilar på näringsidkaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och entreprenören meddelade representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förnyelse
uppsägning:
1. Konsumenten kan ingå avtal på obestämd tid, som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.
2. Konsumenten får avtal som ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, frånträda avtalet vid utgången av den bestämda tiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid på högst en månad.
3. Konsumenterna kan de avtal som avses i föregående punkter:
- Återkallande är inte begränsat till att avslutas vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
- Avsluta dem på samma sätt som de avslutas;
- Avbryt med samma uppsägningstid som företaget har förhandlat fram för sig självt.
förlängning:
4. Ett avtal som gäller för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tid.
5. Trots vad som sägs i föregående stycke kan ett avtal som ingås för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en begränsad period på högst tre månader, eftersom konsumenter som förlängts kan säga upp avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på upp till en månad.
6. Ett avtal som är tidsbegränsat och som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad. Uppsägningstiden får inte överstiga tre månader om avtalet sträcker sig till regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av veckotidningar och tidskrifter.
7. Ett avtal med en begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) är inte underförstått fortsatt och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsabonnemanget.
varaktighet:
8. När ett avtal har en löptid på mer än ett år, konsumenten avtalet efter ett år kan dra tillbaka en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och rättvisan mot uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden motstå.

Artikel 15 - Betalning
1. Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren ska konsumenten betala de belopp som han eller hon är skyldig inom 14 dagar efter det att betänketiden har börjat löpa, eller i avsaknad av en betänketid inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa dagen efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
2. Vid försäljning av produkter till konsumenter ska konsumenten i allmänhet aldrig vara skyldig att betala mer än 50% i förskott. Om betalning avtalas får konsumenten inte hävda några rättigheter i fråga om genomförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan förskottsbetalningen har gjorts.
3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren om felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller i den angivna betalningen.
4. Om konsumenten inte kan uppfylla sin betalning (s) ovan, är att, efter att han levererades av företaget på den sena betalningen och näringsidkaren, konsumenten har gett en tidsfrist på 14 dagar för att uppfylla sina åtaganden, efter underlåtenhet att betala inom denna 14-dagars period, det utestående beloppet av den lagliga räntan och operatören har rätt att debitera de utomrättsliga insamlingskostnader som uppstått av honom debiteras. Dessa inkassokostnader överstiger 15% av utestående belopp till € 2 500; 10% på nästa € 2 500 och 5% på nästa € 5 000 med ett minimum av € 40, =. Företagaren kan gynna konsumenterna skiljer sig från dessa belopp och procentsatser.

Artikel 16 - Klagomål
1. Företagaren har ett väl publicerat klagomål och hanterar klagomålen enligt detta förfarande.
2. Klagomål om genomförandet av avtalet bör ske omedelbart efter det att konsumenten har funnit bristerna definieras tydligt och fullständigt lämnas till operatören.
3. Klagomål som lämnas in till företagaren inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål är en förutsebar längre handläggningstid, besvaras av företagaren inom perioden 14 dagar, med bekräftelse på mottagandet och med uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
4. Om klagomålet inom en rimlig tid eller inom tre månader efter det att klagomålet har lämnats in kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvist.
Artikel 17 - Tvister
1. Avtal mellan företagaren och konsumenten i dessa villkor hänvisar endast till nederländsk lag.

Artikel 18 - Ytterligare eller andra villkor
Tillägg eller komplettering av dessa villkor får inte vara till nackdel för konsumenterna och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.