VILKÅR OG BETINGELSER

Betingelser - softwarelicense4u.com

Du køber brugte softwarelicenser til din virksomhed gennem SoftwareLicense4U. Disse licenser er også tilgængelige for genopfyldning af licenser i forbindelse med software-overholdelse.

Hvordan virker dette?

Ja, mange licenser til standardsoftware foreskriver, at man efter at have betalt et engangsgebyr i princippet må bruge softwaren uendeligt. I sin dom C-128/11 fastslog EU-Domstolen – den højeste europæiske domstol – at sådanne licenser udgør et "salg" af softwaren. Det betyder, at man kan videresælge disse licenser til tredjeparter: brugte licenser er lovlige. En evigvarende softwarelicens udstedt mod et engangsgebyr kan således videresælges uanset hvad den siger. Vores brugte volumenlicensoverførsler er således fuldt ud i overensstemmelse med europæiske regler.

 

SoftwareLicense4U's indkøbspolitik er designet til udelukkende at handle i overensstemmelse med de retningslinjer og betingelser, som er godkendt af EU-Domstolen i dens afgørelse af 3. juli 2012 C-128/11. SoftwareLicense4U garanterer, at de leverede licenser kan bruges til den pågældende software.

Indeks:
Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelsesområde
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Kontrakten
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser under betænkningstiden
Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger
Artikel 9 - Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Overholdelse og forlængelse af garantien
Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse
Artikel 14 - Transaktioner med forlænget løbetid: varighed, opsigelse og fornyelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klager
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Supplerende eller afvigende vilkår

Artikel 1 - Definitioner
I disse betingelser gælder:
1. Supplerende aftale: en aftale, hvorved forbrugsvarer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, der er erhvervet i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
2. Frist: Frist: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
3. Forbruger: en fysisk person, der handler i forbindelse med sit erhverv, sin virksomhed, sit håndværk eller sit erhverv;
4. Dag: kalenderdag;
5. Ved digitalt indhold forstås data, der produceres og leveres i digital form;
6. Terminsaftale: En aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
7. Varigt medium: enhver anordning - herunder også e-mail - som forbrugeren eller virksomheden, der gør det muligt for oplysninger til ham personligt, opbevarer på en sådan måde, at fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er passende for det formål, som oplysningerne anvendes til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;
8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at se inden for kontraktens ventetid;
9. Iværksætter: de fysiske eller juridiske produkter, (adgang) digitalt indhold og/eller fjerntjenester til forbrugeren;
10. Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren i forbindelse med organiseret fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der frem til og med indgåelsen af aftalen udelukkende eller delvist gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
11. Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular i tillæg I til disse betingelser;
12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

J&W SoftwareManagement BV.

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36

Curacao

[email protected]

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt en relevant licensordning:
oplysninger om tilsynsmyndigheden.

Hvis iværksætteren er et reguleret erhverv:
- Den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilknyttet;
- Den faglige titel og det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den blev udstedt;
- En henvisning til de faglige regler, der gælder i Nederlandene, og en vejledning om, hvor og hvordan disse faglige regler er tilgængelige.

Artikel 3 - Anvendelsesområde
1. Disse vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og enhver aftale, der er indgået på afstand mellem virksomheder og forbrugere.
2. Før aftalen indgås, skal teksten til disse generelle betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden aftalen indgås, angive, hvordan de generelle betingelser kan ses for iværksætteren, og at de sendes gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.
3. Hvis aftalen indgås elektronisk væk, stilles teksten til disse generelle betingelser uanset foregående stykke og inden aftalen indgås elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan lagres på en enkel måde på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden aftalen indgås, angives, hvor de generelle betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning elektronisk eller på anden måde vil blive sendt gratis.
4. Hvis der ud over disse generelle betingelser også gælder specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit anvendelse, og forbrugeren skal i tilfælde af modstridende betingelser altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

Artikel 4 - Tilbuddet
1. Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter, digitalt indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis kontrahenten anvender disse billeder er en sandfærdig gengivelse af produkterne, tjenesterne og/eller det digitale indhold. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet bindende for iværksætteren.
3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

Artikel 5 - Kontrakten
1. Aftalen er omfattet af bestemmelserne i stk. 4, der indgås på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks elektronisk modtagelse af accept af tilbuddet. Indtil modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.
3. Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Virksomheden kan inden for lovens rammer - oplyse om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser og om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende under denne undersøgelse var berettiget til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
5. Iværksætteren vil ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren se følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at de kan gemmes af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium, sende:
A. Adressen på det forretningssted, hvor forbrugerne kan indgive klager;
b. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugerens fortrydelsesret kan udøves, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
c. oplysninger om garantier og eftersalgsservice;
d. prisen inklusive alle afgifter for produktet, tjenesten eller det digitale indhold; hvis det er relevant, leveringsomkostningerne; og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af kontrakten;
e. betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;
f. Hvis forbrugeren har fortrydelsesret, og modellen til fortrydelsesformular.
6. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret
For produkter:
1. Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af et produkt i en fortrydelsesperiode på 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men er ikke forpligtet til at oplyse sin(e) årsag(er).
2. Stk. 1 begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren på forhånd udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
A. Hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det endelige produkt. Den erhvervsdrivende kan, forudsat at han forud for bestillingsprocessen klart og tydeligt har informeret forbrugeren herom, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
b. hvis der er tale om levering af et produkt, der består af flere partier eller stykker, den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af den sidste forsendelse eller den sidste vare, er modtaget;
c. aftalen vedrører regelmæssig levering af varer i en bestemt periode, den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand modtog det første produkt.

I tjenester og digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium:
3. Forbrugeren har en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, opløses i mindst 14 dage uden at angive nogen grund. Operatøren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men er ikke forpligtet til at oplyse sin(e) årsag(er).
4. Den i stk. 3 omhandlede fortrydelsesfrist begynder dagen efter kontraktens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, ved at undlade at oplyse om fortrydelsesretten:
5. Hvis iværksætterens forbruger lovpligtige meddelelse om fortrydelsesretten eller standardformularen ikke indeholder bestemmelser om fortrydelsesret, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
6. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de i foregående afsnit omhandlede oplysninger inden for 12 måneder efter den oprindelige fritagelsesperiodes ikrafttrædelsesdato, udløber fristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtager disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser under betænkningstiden
1. I denne periode vil forbrugeren behandle produktet og emballagen. Han vil kun udtage produktet eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun skal håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.
2. Forbrugeren er kun ansvarlig for den værdiforringelse af produktet, der skyldes en behandling af produktet, som er mere vidtgående end tilladt i stk. 1.
3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for den forringede værdi af produktet, da iværksætteren ham ikke til eller ved indgåelsen af aftalen har givet alle de oplysninger, der kræves i henhold til loven om fortrydelsesretten.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger
1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af fortrydelsesformularen eller på anden utvetydig måde meddele den erhvervsdrivende sin fortrydelsesret.
2. Forbrugeren skal hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede underretning, returnere produktet, uanset om han afleverer det til (en repræsentant for) iværksætteren. Dette har ikke tilbudt, hvis den erhvervsdrivende til at afhente produktet selv. Forbrugeren er tilbage fremsendelsesperiode overholdes under alle omstændigheder gerne at returnere produktet, før ventetiden er udløbet.
3. Forbrugeren skal sende produktet tilbage med alt tilbehør, hvis det er rimeligt muligt, i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.
4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har meddelt, at forbrugeren skal bære dem, eller hvis den erhvervsdrivende angiver at bære omkostningerne selv, bærer forbrugerne ikke returforsendelsesomkostningerne.
6. Hvis forbrugeren trækker sig tilbage efter først at have anmodet udtrykkeligt om, at leveringen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, som ikke er udbudt til salg i en begrænset mængde eller et bestemt antal, begynder i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren iværksætteren et beløb i forhold til den del af forpligtelsen, som iværksætteren opfylder på fortrydelsestidspunktet, i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
7. Forbrugeren skal ikke bære nogen omkostninger ved udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, når de ikke er udbudt til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller levering af fjernvarme, forudsat at:
A. Den iværksætter forbruger lovpligtig meddelelse om fortrydelsesretten, den godtgørelse er ikke blevet givet i tilfælde af fortrydelse og den model fortrydelsesformular, eller;
b. forbrugeren ikke udtrykkeligt påbegynder gennemførelsen af den tjenesteydelse eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme, der anmodes om i løbet af betænkningstiden.
8. Forbrugeren bærer ingen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, når:
A. Før han udtrykkeligt har givet sit samtykke til leveringen i begyndelsen af opfyldelsen af kontrakten før udløbet af betænkningstiden;
b. han ikke har erkendt, at han mister sin fortrydelsesret, når han giver sit samtykke, eller
c. den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne forbrugererklæring.
9. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, annulleres alle yderligere aftaler i loven.

Artikel 9 - Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse
1. Hvis den erhvervsdrivende giver mulighed for elektronisk at underrette om forbrugerens fortrydelsesret, sender den erhvervsdrivende en bekræftelse straks efter modtagelsen af denne underretning.
2. Den erhvervsdrivende skal tilbagebetale alle betalinger forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, der er afholdt af operatøren, vil blive opkrævet for returnerede produkter, straks, men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham om fortrydelsen. Medmindre den erhvervsdrivende tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med at returnere, indtil han har modtaget produktet, eller forbrugeren godtgør, at han har returneret produktet, alt efter hvilken dato der kommer først.
3. Iværksætteren anvender det samme betalingsmiddel, som kunden anvender til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden betalingsmetode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugerne.
4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal den erhvervsdrivende ikke refundere de ekstra omkostninger ved den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Iværksætteren kan udelukke følgende varer og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart i tilbuddet, i det mindste i tide for aftalens indgåelse, angivet:
1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er afhængig af udsving på det finansielle marked uden for den erhvervsdrivendes kontrol, som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;
2. Aftaler indgået på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser tilbydes af den erhvervsdrivende til forbrugeren, som deltager eller får mulighed for at være personligt til stede ved auktionen, der gennemføres af en auktionsholder, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe varerne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;
3. Servicekontrakter, efter fuld gennemførelse af tjenesten, men kun hvis:
A. Ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
b. forbrugeren har oplyst, at han vil miste sin fortrydelsesret, når operatøren har gennemført aftalen;
4. Pakke som defineret i artikel 7: 500 BW og aftaler om passagertransport;
5. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, som i aftalen en bestemt dato eller periode for ydeevne funktioner og andet end til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
6. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, en bestemt dato eller periode for udførelse, der er fastsat i aftalen;
7. I henhold til specifikationer for produkter, der er fremstillet af forbrugeren, ikke præfabrikeret og fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning af forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
8. Produkter, der hurtigt bliver ødelagt eller har en begrænset holdbarhed;
9. Forseglede produkter, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnet til at blive returneret, og som er blevet åbnet efter leveringen;
10. Produkter, der efter leveringen ifølge deres art er uadskilleligt blandet med andre produkter;
11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris aftales ved kontraktens indgåelse, hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
12. Forseglede lyd- og videooptagelser eller computersoftware, som er blevet forseglet efter levering;
13. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, undtagen abonnementer på dette;
14. Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:
A. Ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
b. forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen
1. I den periode, der er nævnt i tilbuddet, har ikke øget priserne på produkterne og / eller tjenesterne, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
2. Uanset det foregående stykke, virksomhedens produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og hvor iværksætteren ikke har nogen kontrol, til variable priser. Disse udsving og det forhold, at eventuelle prismål, er på tilbuddet.
3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovgivning eller bestemmelser.
4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har accepteret og:
A. De er et resultat af lovgivning eller forskrifter, uanset om
b. forbrugeren er berettiget til at opsige aftalen med virkning fra den dato, hvor forhøjelsen træder i kraft.

Artikel 12 - Overensstemmelsesaftale og udvidet garanti
1. Operatøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder de kontraktspecifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og på datoen for aftalens indgåelse gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
2. Ved den erhvervsdrivende, dens leverandør, producent eller importør forudsat yderligere garanti begrænset aldrig juridiske rettigheder og krav, som forbrugerne kan gøre i henhold til aftalen mod den erhvervsdrivende gyldigt, hvor den erhvervsdrivende har undladt at opfylde sin del af aftalen.
3. supplerende garanti: enhver forpligtelse fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, importør eller producent, der attesterer, at visse rettigheder eller krav til forbrugeren ud over det, der kræves i henhold til loven i tilfælde af, at han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og fuldbyrdelse
1. Den erhvervsdrivende skal udvise størst mulig omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst den erhvervsdrivende om.
3. Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse vilkår og betingelser, accepterer virksomheden ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist udføres, modtager forbrugeren dem senest 30 dage efter bestillingen. Forbrugeren har i dette tilfælde ret til at ophæve aftalen uden bøde og være berettiget til en eventuel erstatning.
4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående stykke, operatøren det beløb, der er betalt af forbrugeren til at tilbagebetale straks.
5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger på den erhvervsdrivende indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en på forhånd udpeget og iværksætteren annonceret repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Transaktioner med forlænget løbetid: varighed, opsigelse og fornyelse
opsigelse:
1. Forbrugeren kan indgå en aftale på ubestemt tid, som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på op til en måned.
2. Forbrugeren kan indgå en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, fortryde ved udløbet af den faste periode i overensstemmelse med de gældende opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.
3. Forbrugerne kan de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:
- Udtrækning og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en given periode;
- De skal afsluttes på samme måde som de er afsluttet;
- Opsigelse med samme varsel som det, som virksomheden har forhandlet sig frem til.
udvidelse:
4. En tidsbegrænset kontrakt, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
5. Uanset det foregående stykke indgås en tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og ugeblade, stiltiende forlænges for en begrænset periode på op til tre måneder, idet forbrugerne kan opsige aftalen ved udløbet af forlængelsen med et varsel på op til en måned.
6. En tidsbegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på op til en måned. Opsigelsesfristen må ikke overstige tre måneder, hvis aftalen omfatter regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af ugeblade og magasiner.
7. En kontrakt med en begrænset varighed for regelmæssig levering af dagblade, ugeblade og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) er ikke stiltiende videreført og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsabonnementet.
varighed:
8. Når en aftale har en varighed på mere end et år, forbrugeren aftalen efter et år kan trække en opsigelse på op til en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden mod opsigelse før udgangen af den aftalte periode modstå.

Artikel 15 - Betaling
1. Medmindre andet er fastsat i aftalen eller i supplerende vilkår, skal de skyldige beløb betales af forbrugeren senest 14 dage efter fortrydelsesperiodens begyndelse eller, hvis der ikke er fastsat en fortrydelsesperiode, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
2. Ved salg af produkter til forbrugere bør forbrugeren generelt aldrig være forpligtet til at forudbetale mere end 50%. Hvis der er aftalt betaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til gennemførelsen af ordren eller tjenesteydelsen (-erne), før forskudsbetalingen er foretaget.
3. Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i de leverede data eller den angivne betaling til den erhvervsdrivende.
4. Hvis forbrugeren ikke er i stand til at opfylde sin betaling (s) ovenfor, er, at, efter at han blev leveret af virksomheden på den forsinkede betaling og den erhvervsdrivende, forbrugeren har givet en frist på 14 dage til at opfylde sine forpligtelser, efter den manglende betaling inden for denne 14-dages periode, det udestående beløb af den juridiske rente og operatøren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger afholdt af ham opkrævet. Disse inkassoomkostninger overstiger 15% af udestående beløb til € 2.500; 10% på de næste € 2.500 og 5% på de næste € 5.000 med et minimum på € 40, =. Den iværksætter kan drage fordel forbrugerne afviger fra disse beløb og procentsatser.

Artikel 16 - Klager
1. Iværksætteren har en veloplyst klage og behandler klager i henhold til denne procedure.
2. Klager over gennemførelsen af aftalen bør finde sted straks efter forbrugeren har fundet de mangler er defineret klart og fuldstændigt indsendt til operatøren.
3. Klager, der indgives til iværksætteren inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage er en forudsigelig længere behandlingstid, er besvaret af den erhvervsdrivende inden for perioden på 14 dage, bekræfter modtagelsen og angiver, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
4. Hvis klagen inden for en rimelig tid eller inden for 3 måneder efter indgivelsen af klagen kan løses ved fælles overenskomst skaber en tvist, der er genstand for tvist.
Artikel 17 - Tvister
1. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren af disse vilkår henviser kun til nederlandsk ret.

Artikel 18 - Supplerende eller afvigende vilkår
Supplerende eller supplerende bestemmelser til disse vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og bør være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.