EHDOT JA EDELLYTYKSET

Ehdot - softwareelicense4u.com

Indeksi:
1 artikla - Määritelmät
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla - Sovellettavuus
4 artikla - Tarjous
5 artikla - Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus
7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinnan aikana
8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja kustannukset
9 artikla - Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet peruuttamistapauksessa
10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
11 artikla - Hinta
12 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuun laajentaminen
13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
14 artikla - Pitkäkestoiset liiketoimet: kesto, irtisanominen ja uusiminen
15 artikla - Maksaminen
16 artikla - Valitukset
17 artikla - Riidat
18 artikla - Lisä- tai poikkeavat ehdot

1 artikla - Määritelmät
Näitä ehtoja sovelletaan:
1. Täydentävällä sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa etäsopimuksen yhteydessä hankitut kulutustavarat, digitaalinen sisältö ja/tai palvelut ja nämä tavarat, digitaalinen sisältö ja/tai palvelut tarjoaa elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen perusteella;
2. Karenssiaika: Aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka toimii elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa;
4. Päivä: kalenteripäivä;
5. Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua tietoa;
6. Termisopimus: sopimus, joka koskee tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson ajan;
7. Pysyvä väline: mikä tahansa laite - myös sähköposti - jonka kuluttaja tai yritys, joka mahdollistaa tietojen henkilökohtaisen, tallentamisen siten, että niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa tai käyttää tietojen käyttötarkoitukseen nähden asianmukaisen ajan ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen;
8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus nähdä sopimuksen odotusaikana;
9. Yrittäjä: luonnolliset tai oikeudelliset tuotteet, (pääsy) digitaalinen sisältö ja/tai etäpalvelut kuluttajalle;
10. Etäsopimus: elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimus, joka on tehty tavaroiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen organisoidun etämyynnin puitteissa, ja jossa sopimuksen tekemiseen asti käytetään yksinomaan tai osittain yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä;
11. Peruuttamislomakkeen malli: näiden ehtojen liitteessä I oleva eurooppalainen peruuttamislomakkeen malli;
12. Etäviestintäteknologia: välineet, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee olla samassa huoneessa.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Eurooppalaiset asiakkaat:

kvk:65608399

Smartphonia B.V.

Handelsweg 18

1422DW, Uithoorn

Nederland

Amerikkalaiset asiakkaat:

J&W SoftwareManagement BV.

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36

Curacao

[email protected]

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asianmukaista lupajärjestelmää:
valvontaviranomaisen tiedot.

Jos yrittäjä on säännelty ammatti:
- Ammattiyhdistys tai -järjestö, johon hän on liittynyt;
- Ammattinimike ja paikka EU:ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty;
- Viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammatillisiin sääntöihin ja ohjeet siitä, missä ja miten nämä ammatilliset säännöt ovat saatavilla.

3 artikla - Sovellettavuus
1. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin ja kaikkiin yritysten ja kuluttajien välisiin etäsopimuksiin.
2. Ennen sopimuksen tekemistä kuluttajan saataville asetetaan näiden yleisten sopimusehtojen teksti. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, elinkeinonharjoittaja ilmoittaa ennen sopimuksen tekemistä, miten yrittäjä voi tutustua yleisiin ehtoihin ja että ne lähetetään maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.
3. Jos sopimus tehdään sähköisesti pois, edellisestä kohdasta poiketen ja ennen sopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti asetetaan sähköisesti kuluttajan saataville siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuullisesti mahdollista, ennen sopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavoin maksutta.
4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kappaletta, ja kuluttaja luottaa ristiriitaisten ehtojen ollessa kyseessä aina siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänen kannaltaan edullisin.

4 artikla - Tarjous
1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan tarjouksessa.
2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos toimeksisaaja käyttää näitä kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai virheet sitovat yrittäjää.
3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

5 artikla - Sopimus
1. Sopimukseen sovelletaan 4 kohdan määräyksiä, jotka tehdään silloin, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää vastaavat ehdot.
2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen sähköisen hyväksymisen vastaanottamisen. Ennen kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
3. Jos sopimus luodaan sähköisesti, elinkeinonharjoittaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, elinkeinonharjoittaja toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.
4. Yrittäjä voi lain puitteissa - ilmoittaa kuluttajalle tämän kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen moitteettoman tekemisen kannalta. Jos elinkeinonharjoittaja tämän selvityksen perusteella oli perusteltua olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja.
5. Yrittäjä toimittaa tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön kuluttajalle toimituksen yhteydessä seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle, lähettää:
A. Yrityksen toimipaikan osoite, jossa kuluttajat voivat tehdä valituksia;
b. ehdot, joiden täyttyessä ja millä tavoin kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
c. tiedot takuista ja myynnin jälkeisestä palvelusta;
d. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta kaikkine veroineen, tarvittaessa toimituskustannukset sekä maksu-, toimitus- tai sopimuksen toteuttamistapa;
e. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva;
f. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus ja peruuttamislomakkeen malli.
6. Jos kyseessä on laajennettu kauppa, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 artikla - Peruuttamisoikeus
Tuotteita varten:
1. Kuluttaja voi irtisanoa tuotteen ostamista koskevan sopimuksen 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman syytä. Toiminnanharjoittaja voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei ole velvollinen ilmoittamaan syytä (syitä).
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan ennalta nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:
A. Jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut lopullisen tuotteen. Toiminnanharjoittaja voi, edellyttäen, että hän on ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilausprosessia selkeällä tavalla, kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joiden toimitusaika on erilainen.
b. jos kyseessä on useista eristä tai kappaleista koostuvan tuotteen toimitus, päivä, jona kuluttaja tai kolmannen osapuolen nimeämä viimeinen lähetys tai viimeinen tuote on vastaanotettu;
c. sopimus koskee tavaroiden säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson aikana, päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Palveluissa ja digitaalisessa sisällössä, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:
3. Kuluttajan palvelusopimus ja sopimus sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, on purkautunut vähintään 14 päivän ajan ilman mitään syytä. Operaattori voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei sitoudu ilmoittamaan syytä (syitä).
4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä, jos peruutusoikeudesta ei ilmoiteta:
5. Jos kuluttajayrittäjä ilmoittaa lakisääteisesti peruuttamisoikeudesta tai vakiolomakkeessa ei ole peruuttamista koskevaa määräystä, peruuttamisaika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kohtien mukaisesti määritellyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.
6. Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen lyhennysvapaan määräajan alkamispäivästä, lyhennysvapaa päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut kyseiset tiedot.

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinnan aikana
1. Tänä aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta. Hän irrottaa tuotetta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja käsittelee ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saisi tehdä kaupassa.
2. Kuluttaja on vastuussa vain tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu siitä, että tuotetta on käsitelty 1 kohdassa sallittua enemmän.
3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, koska yrittäjä ei ole antanut tai on sopimuksen tekohetkellä antanut kaikki lain edellyttämät tiedot peruuttamisoikeudesta.

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja kustannukset
1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on peruutusajan kuluessa ilmoitettava peruuttamislomakkeen mallia käyttäen tai muulla yksiselitteisellä tavalla yrittäjälle.
2. Kuluttajan on palautettava tuote mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä, riippumatta siitä, luovuttaako hän sen yrittäjälle (yrittäjän edustajalle). Tätä ei ole tarjottu, jos elinkeinonharjoittaja noutaa tuotteen itse. Kuluttaja on takaisin lähetyskautta noudatetaan joka tapauksessa haluavat palauttaa tuotteen ennen odotusajan umpeutumista.
3. Kuluttajan on lähetettävä tuote kaikkine lisävarusteineen takaisin, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
4. Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla.
5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava niistä, tai jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa, että hän vastaa kustannuksista itse, kuluttaja ei vastaa palautuskustannuksista.
6. Jos kuluttaja peruuttaa palvelunsa sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun tarjoaminen tai kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole saatettu myyntiin rajoitettuna määränä tai tiettynä määränä, aloitetaan peruuttamisaikana, kuluttajayrittäjä on velkaa määrän, joka on suhteessa siihen osaan sitoumuksesta, jonka kuluttajayrittäjä täyttää peruuttamisajankohtana, verrattuna velvoitteen täydelliseen täyttämiseen.
7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, jos niitä ei ole saatettu myyntiin rajoitetussa määrässä tai rajoitetun määrän, tai kaukolämmön toimittamisesta, edellyttäen että:
A. Yrittäjä kuluttaja lakisääteinen ilmoitus peruuttamisoikeudesta, korvausta ei ole annettu peruuttamistapauksessa ja peruuttamislomakkeen mallia, tai;
b. kuluttaja ei ole nimenomaisesti ilmoittanut harkinta-aikana pyydetyn kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimituksen tai palvelun täytäntöönpanon aloittamisesta.
8. Kuluttajalle ei aiheudu kustannuksia sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä, jos:
A. Ennen kuin hän on nimenomaisesti suostunut sen toimittamiseen sopimuksen täyttämisen alussa ennen harkinta-ajan päättymistä;
b. hän ei ole myöntänyt, että hän menettää peruuttamisoikeutensa antaessaan suostumuksensa; onko mahdollista, että
c. elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut tätä kuluttajalausumaa.
9. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, peruutetaan kaikki muut sopimukset lain nojalla.

9 artikla - Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet peruuttamistapauksessa
1. Jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa kuluttajan peruuttamisesta sähköisesti, se lähettää kuittauksen välittömästi ilmoituksen saatuaan.
2. Elinkeinonharjoittajan on korvattava kaikki kuluttajalle palautetusta tuotteesta aiheutuneet maksut, mukaan lukien mahdolliset toimijalle aiheutuneet toimituskulut, välittömästi mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei elinkeinonharjoittaja tarjoa itse noutaa tuotetta, hän voi odottaa palautusta, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
3. Yrittäjä käyttää samaa maksuvälinettä, jota asiakas käyttää korvauksen maksamiseen, ellei kuluttaja suostu muuhun maksuvälineeseen. Takaisinmaksu on kuluttajalle maksuton.
4. Jos kuluttaja on valinnut halvinta vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
Yrittäjä voi sulkea seuraavat tavarat ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tarjouksessaan, ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:
1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajan hallinnassa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa;
2. Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa tavaroita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajalle, joka osallistuu tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupan järjestämässä huutokaupassa, jonka huutokaupanpitäjä järjestää ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tavarat, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
3. Palvelusopimukset palvelun täydellisen käyttöönoton jälkeen, mutta vain jos:
A. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää peruuttamisoikeutensa, kun toimija on saattanut sopimuksen päätökseen;
4. 7 artiklassa määritelty paketti: 500 BW ja matkustajaliikenteen sopimukset;
5. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, koska sopimuksessa on määritelty tietty päivämäärä tai ajanjakso, jolloin sopimus on täytettävä, ja jotka eivät ole tarkoitettu asumiseen, tavarankuljetukseen, autonvuokraukseen ja ateriapalveluihin;
6. Vapaa-ajan toimintaan liittyvät sopimukset, sopimuksessa määrätty tietty päivämäärä tai ajanjakso, jolloin sopimus on täytettävä;
7. Kuluttajan valmistamien tuotteiden eritelmien mukaisesti, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
8. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajallinen;
9. Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja jotka on purettu toimituksen jälkeen;
10. Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat toimituksen jälkeen erottamattomasti muihin tuotteisiin;
11. Alkoholijuomat, joiden hinnasta sovitaan sopimusta tehtäessä, joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
12. Sinetöidyt ääni- ja kuvatallenteet tai tietokoneohjelmistot, joiden sinetöinti on purettu toimituksen jälkeen;
13. Sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta tämän lehden tilauksia;
14. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain jos:
A. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
b. kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää näin peruuttamisoikeutensa.

11 artikla - Hinta
1. Tarjouksessa mainittuna ajanjaksona ei ole korotettu tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, liiketoiminnan tuotteet tai palvelut, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Nämä vaihtelut ja se, että mahdolliset hintatavoitteet, ovat tarjouksessa.
3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai määräyksistä.
4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt ja:
A. Ne ovat seurausta lainsäädännöstä tai määräyksistä; riippumatta siitä, onko
b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus korotuksen voimaantulopäivästä alkaen.
5. Tuotteiden tai palvelujen toimitushinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla - Vaatimustenmukaisuussopimus ja laajennettu takuu
1. Toiminnanharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät tarjouksessa ilmoitetut sopimuseritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai käytettävyyttä koskevat vaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevat oikeudelliset säännökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos sovitaan, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
2. Elinkeinonharjoittajan, sen toimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu rajoittaa koskaan laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttajat voivat tehdä sopimuksen nojalla elinkeinonharjoittajaa vastaan, jos elinkeinonharjoittaja ei ole täyttänyt sopimuksen osaa.
3. lisätakauksella tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan, sen tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jolla todistetaan, että kuluttajalle on tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, joiden ylittämistä laki edellyttää siinä tapauksessa, että kuluttaja ei ole täyttänyt sopimusosuuttaan.

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
1. Elinkeinonharjoittaja noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotteita koskevia tilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle.
3. Jollei näiden ehtojen 4 artiklasta muuta johdu, yritys ottaa tilaukset vastaan nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei toteuteta tai toteutetaan vain osittain, kuluttaja saa ne viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tässä tapauksessa oikeus purkaa sopimus ilman seuraamuksia ja oikeus saada korvausta.
4. Kun toiminnanharjoittaja on purkautunut edellisen kohdan mukaisesti, kuluttajan maksama määrä on maksettava välittömästi takaisin.
5. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on elinkeinonharjoittajalla siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai ennalta nimetylle ja yrittäjän ilmoittamalle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

14 artikla - Pitkäkestoiset liiketoimet: kesto, irtisanominen ja uusiminen
lopettaminen:
1. Kuluttaja voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännölliseen toimittamiseen, milloin tahansa irtisanoa sopimuksen sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, määräaikaisen sopimuksen päättyessä noudattaen sovellettavia irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.
3. Kuluttajat voivat tehdä edellisissä kohdissa tarkoitettuja sopimuksia:
- Peruuttaminen ei rajoitu päättämiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
- Päätä ne samalla tavalla kuin ne on päätetty;
- Peruuta samalla irtisanomisajalla, jonka yhtiö on neuvotellut itselleen.
jatko:
4. Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida automaattisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
5. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- ja viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, koska kuluttajat voivat irtisanoa sopimuksen jatkoajan päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
6. Määräaikainen sopimus, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika ei saa ylittää kolmea kuukautta, jos sopimus ulottuu säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaan päivälehtien ja aikakauslehtien toimittamiseen.
7. Sopimusta, joka koskee päivä-, viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista rajoitetuksi ajaksi (kokeilu- tai esittelytilaus), ei jatketa implisiittisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelytilauskauden jälkeen.
kesto:
8. Kun sopimus on kestoltaan yli vuoden, kuluttaja voi vuoden kuluttua peruuttaa sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja kohtuullisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun määräajan päättymistä.

15 artikla - Maksaminen
1. Jollei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan on maksettava velka 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai, jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, kuluttajan ei pitäisi yleisesti ottaen koskaan olla velvollinen maksamaan ennakkoa yli 50%. Jos maksusta on sovittu, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksia tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamisen suhteen ennen kuin ennakkomaksu on suoritettu.
3. Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan elinkeinonharjoittajalle välittömästi kaikista toimitetuissa tiedoissa tai maksussa esiintyvistä epätarkkuuksista.
4. Jos kuluttaja ei pysty täyttämään maksun (s) edellä, on, että sen jälkeen, kun hän oli toimittanut yrityksen myöhästyneestä maksusta ja elinkeinonharjoittaja, kuluttaja on antanut 14 päivän määräajan täyttää sitoumuksensa, sen jälkeen, kun ei ole maksanut tämän 14 päivän kuluessa, maksamatta oleva määrä laillista korkoa ja toimija on oikeutettu veloittamaan oikeudenkäynnin ulkopuolisten perintäkuluja hänelle aiheutuneet veloitetaan. Nämä perintäkulut ylittävät 15% maksamattomien määrien € 2,500; 10% seuraavasta € 2,500 ja 5% seuraavasta € 5,000 vähintään € 40, =. Yrittäjä voi hyötyä kuluttajille poikkeavat näistä määristä ja prosenttiosuudet.

16 artikla - Valitukset
1. Yrittäjällä on hyvin julkisuuteen tullut valitus ja hän käsittelee valitukset tämän menettelyn mukaisesti.
2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset olisi tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet on määritelty selkeästi ja täydellisesti toimitettu operaattorille.
3. Yrittäjälle 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä toimitetut valitukset. Jos valituksen käsittelyaika on ennakoitavissa pidempi, elinkeinonharjoittaja vastaa siihen 14 päivän kuluessa, vahvistaa sen vastaanottamisen ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
4. Jos valitus kohtuullisessa ajassa tai 3 kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä voidaan ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, joka on riidanalainen.
17 artikla - Riidat
1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia.

18 artikla - Lisä- tai poikkeavat ehdot
Näiden ehtojen lisäykset tai muutokset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne olisi kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle, johon hänellä on pääsy.