Återge

Ångerrätten gäller inte produkter som skickas digitalt. Försäljningen är slutgiltig efter godkänd betalning.

När du gör en beställning av digitalt onlineinnehåll får du i beställningsprocessen information om att du godkänner beställningen (digital nedladdning + licenskod). Du godkänner vidare att du förlorar din rätt att återkalla avtalet när nedladdningen av det digitala innehållet (programvaran) har börjat.

Var uppmärksam:

  • Mottagna licenskoder kan inte returneras.
  • Fysiska produkter vars försegling har skadats eller brutits kan inte heller returneras.

Garanti

Med SoftwareLicense4U behåller du rätten till garanti.

Om en digital nyckel inte fungerar, tillhandahåller SoftwareLicense4U en fungerande ersättningsnyckel. Vi kontrollerar först den aktuella installationen och löser vid behov problemen. Du kan begära en garanti genom att kontakta oss via e-post, telefon eller livechatt. På så sätt kan vi hjälpa dig så snabbt som möjligt.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan utesluta följande varor och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt i erbjudandet, åtminstone i tid före avtalets ingående, har angett:

1. Produkter eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden utanför näringsidkarens kontroll, vilka kan inträffa inom ångerfristen;
2. Avtal som ingås vid en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där varor, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av näringsidkaren till konsumenten som närvarar eller ges möjlighet att personligen närvara vid auktionen, som genomförs av en auktionsförrättare och där den vinnande budgivaren är bunden att köpa varorna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
3. Tjänstekontrakt, efter att tjänsten har genomförts fullt ut, men endast om:
A. Prestationen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
b. konsumenten har uppgett att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt när näringsidkaren har fullgjort avtalet;
4. Paketresor - enligt definitionen i lagen och avtalen om persontransporter;
5. Tjänsteavtal för tillhandahållande av logi, som i avtalet ett visst datum eller en viss period av prestanda funktioner och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
6. Avtal som rör fritidsverksamhet, ett visst datum eller en viss period för genomförande som anges i avtalet;
7. Enligt specifikationer för produkter som tillverkas av konsumenten, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten eller som tydligt är avsedda för en viss person;
8. Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;
9. Förseglade produkter som är olämpliga att återlämna av hälsoskydds- eller hygienskäl och som inte var förseglade efter leveransen;
10. Produkter som efter leveransen är oskiljaktigt blandade med andra produkter på grund av sin beskaffenhet;
11. Alkoholhaltiga drycker, priset avtalas vid avtalets ingående, vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
12. Förseglade ljud- och videoinspelningar eller dataprogram som inte längre är förseglade efter leveransen;
13. Tidningar, tidskrifter eller magasin, utom prenumerationer på detta;
14. Tillhandahållande av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:
A. Prestationen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
b. konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.